ผลงานวิจัยของ SYLVET

การศึกษาการป้องกันการก่อตัวของไบโอฟิล์มในช่องปาก โดยการจำลองการก่อตัวของไบโอฟิล์มของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุ S. mutans พบว่า Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray สามารถลดปริมาณการก่อตัวของไบโอฟิล์มในช่องปากของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุ S. mutans ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray

การศึกษาฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระพบว่าสาร Gallic acid ใน Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดคราบพลาคในช่องปาก โดยไม่ทำลายจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ตัวอื่น ๆ และยังสามารถบรรเทาอาการอักเสบและต่อต้านสารอนุมูลอิสระภายในช่องปาก

การศึกษาผลของ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ต่อค่าดัชนีเหงือกอักเสบ (Gingival Index) ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์ (Plaque Index) และ ค่าดัชนีหินน้ำลาย (Calculus index) พบว่า ณ สัปดาห์ที่ 6 หลังการใช้

  • ค่าดัชนีค่าเหงือกอักเสบของฟันในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ลดลงอย่างมากในกลุ่มที่ได้รับสเปรย์ช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของฟันทั้งหมดที่ถูกตรวจวัดที่ดีขึ้น
  • ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์ของฟันในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มน้ำยาบ้วนปาก คิดเป็นร้อยละ 75 ของฟันทั้งหมดที่ถูกตรวจวัด ในขณะที่แมวกลุ่มที่ไม่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray มีฟันที่ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น
  • ค่าดัชนีหินน้ำลายของฟันในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รับสเปรย์ช่องปาก คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของฟันทั้งหมดที่ถูกตรวจวัด

จากผลศึกษาสรุปได้ว่า ค่าดัชนีค่าเหงือกอักเสบ ค่าดัชนีค่าคราบจุลินทรีย์ และค่าดัชนีหินน้ำลายลดลงอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray

การศึกษาผลของ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ต่อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) พบว่า ณ สัปดาห์ที่ 6 Planctomycete และ Verrucomicrobia ที่เป็นเชื้อก่อโรคทางช่องปากในสัตว์เลี้ยงถูกกำจัดหมดสิ้นในแมวกลุ่มที่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ในขณะที่แมวกลุ่มที่ไม่ได้รับ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray มีการเพิ่มขึ้นของเชื้อกลุ่มไม่ดีคือ proteobacterial

นอกจากนี้พบว่าการใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ช่วยลดเชื้อจุลินทรีย์ Moraxella-related จัดเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจส่วนบนในเด็ก และลดปริมาณเชื้อจุลชีพสายพันธุ์ Sebaldella มีความสัมพันธ์กับโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อชีวิตในมนุษย์ อีกทั้งพบว่าการใช้ Sylvet Thermosensitive Mouthwash Spray ไม่พบผลกระทบต่่อจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพช่องปากของสัตว์เลี้ยง

เอกสารอ้างอิง: Influence of Gallic acid-containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats – A Pilot Study. Veterinary Sciences, 9(7), 313.